PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

WARMAX s.c. Anna Krech Andrzej Krech ul. Łużycka 44 11-040 Dobre Miasto
NIP 7393776036 REGON 280479327

Data 9 marca 2017 PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W TRYBIE KONKURENCYJNYM

1. W celu dokonania wyboru wykonawcy na realizację operacji pn. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WARMAX S.C., W DOBRYM MIEŚCIE POPRZEZ ZWIĘKSZENIE BAZY HOTELOWEJ realizowanej w ramach PROW 2014 - 2020 (na działkach ewidencyjnych nr 67,68, 69 obręb ewidencyjny 1, w miejscowości Dobre Miasto, w obiekcie Hotelu Kopczyński), obejmującej prace remontowe:

1) łazienki,
2) pokoje i komunikację,

zgodnie z przedmiarem robót dołączonym zapytania ofertowego.
które są robotą budowlaną, opublikowano zapytanie ofertowe na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.hotelkopczynski.pl/, oraz przekazano potencjalnym Oferentom osobiście:

- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MAZANEK" sp. z o.o. ul. Fabryczna 34 11-040 Dobre Miasto

- Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Olsztyńska 19 11-040 Dobre Miasto - KARBO Dawid Korniluk Knopin 41A 11-040 Dobre Miasto
co potwierdzają osobiście złożone podpisy na zapytaniach ofertowych.

  1. Koniec terminu składania ofert wyznaczono na dzień 8.03.2017 r. godz. 10.00

  2. Kryteria oceny ofert: Cena -80%

    Termin Realizacji - 20%

4. Punktację przyznawano w następujący sposób:
a) Punktację dla kryterium „cena” obliczono według wzoru: Cena (C)= cena brutto najtańszej

oferty/cena brutto badanej oferty x 80 p.
b) Punktacja dla kryterium „termin realizacji" obliczono według kryteriów:

termin do 17.11.2017 - 0 pkt termin do 10.11.2017 - 10 pkt termin do 5.11.2017 - 20 pkt

5. Do dnia 8.03. 2017 złożone zostały następujące oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Data wpływu oferty do zamawiającego:

Cena oferty

brutto

Termin realizacji

Informacja o spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu

1

KARBO Dawid Korniluk

Knopin 41A 11-040 Dobre Miasto

8.03.2017 g. 9.30

126503,03

15.11.2017

TAK

2

Zakład Gospodarki Komunalnej

sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 19 11-040 Dobre Miasto

8.03.2017 g. 9.40

147600,00

17.11.2017

TAK

6. Punktacja złożonych ofert w ramach poszczególnych zakresów prac objętych zapytaniem ofertowym:

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego została wybrana oferta :

KARBO Dawid Korniluk Knopin 41A 11-040 Dobre Miasto

UZASADNIENIE

Wybrano ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny, określonych w zapytaniu ofertowym, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Punkty uzyskane za kryterium cena:

Punkty uzyskane za kryterium termin realizacji:

Łączna liczba uzyskanych

punktów

1

KARBO Dawid Korniluk

80

0

80

2

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

68,57

0

68,57

7. Informacja o wyborze oferty
W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego została wybrana oferta :

KARBO Dawid Korniluk Knopin 41A 11-040 Dobre Miasto

UZASADNIENIE

Wybrano ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny, określonych w zapytaniu ofertowym, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

8. Informacja o ofertach odrzuconych: nie dotyczy

9 marca 2017 Anna Krech 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij